NAŠE NÁRODNÍ VIZE

Proč „národní“

Většina lidí rozumí evangeliu spasení, které se převážně soustředí na Boží lásku k jednotlivým lidem. Nebe oslavuje spasení každého člověka a v Kristově těle je místo pro každého, kdo je povolán přinášet proměnu na místní či regionální úrovni.

 

Nicméně evangelium Království se může naplno projevit pouze v národní (oproti místní či regionální) proměně. Když nám Ježíš předával své Velké poslání v Matoušovi 28, 19 – 20, vyslal nás dělat učedníky z národů. Toto je možné přeložit několika způsoby, ale jeden z nich znamená vést v učednictví celý národ, nejen vychovávat učedníky z jednotlivců. Více >>

NÁŠ PŘÍBĚH

Náš příběh – z biblického hlediska

Co je třeba k tomu, aby byl uzdraven národ? Jak dojde k proměně celé země? Bůh v Písmu říká, že bez ohledu na to, co se v národě děje, on si pro sebe vždy ponechá několik lidí, kteří mu zůstanou věrni. Ať jsou okolnosti dané země jakkoli pohnuté, neexistuje nic, co by Bůh nemohl vykoupit, uzdravit a osvobodit, když těchto několik jedinců povstane a začne k němu volat.

 

V Joelovi 2 nesla izraelská zem důsledky soudu. Zatroubili na polnici a vzburcovali národ. Ve 2. Paralipomenon 7,14 Bůh nazývá svůj lid: „Můj lid – ti, kteří jsou povoláni mým jménem.“ V celém Písmu a historii vidíme, že Bůh si vždy zachová svůj oddělený lid. Tato skupina oddělených je dotčena tím, co se dotýká Božího srdce, a funguje jako panty na dveřích, skrze které může Bůh měnit běh historie. V Bibli byli takoví lidé nazýváni Levité, Nazarejci, zůstatek, proroci, apoštolové, učedníci, ti, kteří milují Boha, následovníci Kristovi, následovníci cesty, ti, kteří stojí v průrvě, první ovoce atd. Jako například za dnů Eliáše, kdy si Bůh zachoval sedm tisíc těch, kteří nebyli nakaženi špatností a zlem. Znamená to, že v každé generaci a v každém národě je to stále tak, jako tomu bylo za dnů Eliáše.

 

Deuteronomium 32, 30 nám také ukazuje mocný duchovní princip pro období bitvy či problémů, který spočívá v tom, že když se shromáždíme, v duchu se vytvoří ohromná jednota a synergie. Jeden člověk zažene tisíc, ale dva už zvítězí nad deseti tisíci! Ježíš obrátil svět vzhůru nohama s dvanácti učedníky. Je tedy jisté, že my, jako ti, kdo jsou povoláni jeho jménem, můžeme volat k Pánu pro uzdravení a proměnu naší země. Když se ti, kteří zůstali Bohu věrni, ti, kteří jsou jím povoláni, shromáždí, staneme se „panty na velkých dveřích“. Na otočení takových vrat pak stačí jen několik lidí, kteří tím ale mohou změnit historii celé země. Více >>

 

NAŠE NÁRODNÍ RODINA

Proč rodina?

Když se sejde Boží vůle, načasování a způsob uskutečnění, nastane čas na naplnění Božích slibů pro náš národ.

Boží vůlí je nový den pro Česko.

Boží načasování přišlo skrze 400 leté výročí bitvy na Bílé Hoře. Jedná se o čas Kairos – příhodný čas.

Božím způsobem je jít společně jako rodina.

 

Proč fungujeme jako rodina?

Rodina je nejvyšší jednotkou duchovní autority. Ježíš nás učil modlit se „Otče náš“. Jsme synové a dcery. Jsme Kristovou nevěstou. Dědíme jakožto synové a přístup k Božímu srdci máme jakožto Kristova nevěsta. Všechny tyto obrazy ukazují, že Bůh si přeje jednat skrze rodinu.

 

Rodina znamená, že jsme jejími členy i přesto, že nezastáváme žádnou konkrétní funkci. Toto je velmi důležité, protože jednou z hlavních věcí, která visí jako mrak nad Českem, je srdce sirotka. Synové a dcery nepotřebují zastávat žádné funkce pro to, aby patřili do rodiny. Nikdo tě nemůže zbavit synovství kvůli tomu, že jsi nevykonal určitou funkci. Více >>

NÁŠ TÝM

Výkonný tým:

Andrea Haines, Eva Bradnová, Ester Zajícová

 

Rada vedoucích pro duchovní směrování:

Jennifer Alexander – projektový manažer
Eva Bradnová – kontakt pro mezinárodní vztahy
Jiří Čihulka – pastor My Father’s House, člen Rady prorockého hnutí Orlů ČR
Ramses Girgis – služba povzbuzením
David a Markéta Kafkovi – David: kazatel a učitel v AC, spoluiniciátor platformy Česko patří Bohu, Markéta: vedoucí chválícího týmu
Michael Koch – lídr společenství GIF
Tomáš a Blanka Krajníkovi – Tomáš: pastor sboru KS, člen Severočeské pastorálky a představenstva spolku Isachar, Blanka: bez ní by to nešlo
Nikolaus Lobkowicz
Jan a Ulrika Novákovi
Vladimír a Maribel Obršlíkovi
Petra a Pavel Plchotovi – kazatel CB, vedoucí odboru obnovy sborů v rámci CB, předseda spolku Návrat domů
Jan Poláčik – vedoucí společenství BrnoWorship
Jiří a Soňa Rauchfussovi – vedoucí misijní stanice CBH, iniciátor platformy Česko patří Bohu
Jan Selnekovič – kazatel Jednoty bratrské
Hany a Jeannie Soryal – Hany – facilitátor
Petr a Vlasta Šimmerovi – Petr: Emeritní kazatel CB Litvínov, člen UžV KMS, Vlasta: vedoucí domácí skupiny, koordinátor ekumeny v Litvínově
Bohuslav Zapadlo – člen týmu vedoucích prorockého hnutí Orli
Martin Zelenay – vedoucí společenství BrnoWorship

 

Správní rada spolku Česko, je nový den: Eva Bradnová, Andrea Haines, Nikolaus Lobkowicz


Modlitební a přímluvný tým:
Eva Václavíková

 

Koordinátor týmu tanečníků:

Petra Macáková

 

Koordinátor týmu chval:

Magdaléna Šobáňová

 

Přátelé a ti, kdo podporují Nový den:

Miloš Kačírek, Petr Kácha, Dominika Konečná, David Loula, Radek a Jana Palačtí, Jakub Sadílek