NAŠE NÁRODNÍ VIZE

Proč „národní“
Většina lidí rozumí evangeliu spasení, které se převážně soustředí na Boží lásku k jednotlivým lidem. Nebe oslavuje spasení každého člověka a v Kristově těle je místo pro každého, kdo je povolán přinášet proměnu na místní či regionální úrovni.
Nicméně evangelium Království se může naplno projevit pouze v národní (oproti místní či regionální) proměně. Když nám Ježíš předával své Velké poslání v Matoušovi 28, 19 – 20, vyslal nás dělat učedníky z národů. Toto je možné přeložit několika způsoby, ale jeden z nich znamená vést v učednictví celý národ, nejen vychovávat učedníky z jednotlivců. Více >>

NÁŠ PŘÍBĚH

Náš příběh – z biblického hlediska
Co je třeba k tomu, aby byl uzdraven národ? Jak dojde k proměně celé země? Bůh v Písmu říká, že bez ohledu na to, co se v národě děje, on si pro sebe vždy ponechá několik lidí, kteří mu zůstanou věrni. Ať jsou okolnosti dané země jakkoli pohnuté, neexistuje nic, co by Bůh nemohl vykoupit, uzdravit a osvobodit, když těchto několik jedinců povstane a začne k němu volat.
 
V Joelovi 2 nesla izraelská zem důsledky soudu. Zatroubili na polnici a vzburcovali národ. Ve 2. Paralipomenon 7,14 Bůh nazývá svůj lid: „Můj lid – ti, kteří jsou povoláni mým jménem.“ V celém Písmu a historii vidíme, že Bůh si vždy zachová svůj oddělený lid. Tato skupina oddělených je dotčena tím, co se dotýká Božího srdce, a funguje jako panty na dveřích, skrze které může Bůh měnit běh historie. V Bibli byli takoví lidé nazýváni Levité, Nazarejci, zůstatek, proroci, apoštolové, učedníci, ti, kteří milují Boha, následovníci Kristovi, následovníci cesty, ti, kteří stojí v průrvě, první ovoce atd. Jako například za dnů Eliáše, kdy si Bůh zachoval sedm tisíc těch, kteří nebyli nakaženi špatností a zlem. Znamená to, že v každé generaci a v každém národě je to stále tak, jako tomu bylo za dnů Eliáše.
 
Deuteronomium 32, 30 nám také ukazuje mocný duchovní princip pro období bitvy či problémů, který spočívá v tom, že když se shromáždíme, v duchu se vytvoří ohromná jednota a synergie. Jeden člověk zažene tisíc, ale dva už zvítězí nad deseti tisíci! Ježíš obrátil svět vzhůru nohama s dvanácti učedníky. Je tedy jisté, že my, jako ti, kdo jsou povoláni jeho jménem, můžeme volat k Pánu pro uzdravení a proměnu naší země. Když se ti, kteří zůstali Bohu věrni, ti, kteří jsou jím povoláni, shromáždí, staneme se „panty na velkých dveřích“. Na otočení takových vrat pak stačí jen několik lidí, kteří tím ale mohou změnit historii celé země. Více >>
 

NAŠE NÁRODNÍ RODINA

Proč rodina?
Když se sejde Boží vůle, načasování a způsob uskutečnění, nastane čas na naplnění Božích slibů pro náš národ.
Boží vůlí je nový den pro Česko.
Boží načasování přišlo skrze 400 leté výročí bitvy na Bílé Hoře. Jedná se o čas Kairos – příhodný čas.
Božím způsobem je jít společně jako rodina.
 
Proč fungujeme jako rodina?
Rodina je nejvyšší jednotkou duchovní autority. Ježíš nás učil modlit se „Otče náš“. Jsme synové a dcery. Jsme Kristovou nevěstou. Dědíme jakožto synové a přístup k Božímu srdci máme jakožto Kristova nevěsta. Všechny tyto obrazy ukazují, že Bůh si přeje jednat skrze rodinu.
 
Rodina znamená, že jsme jejími členy i přesto, že nezastáváme žádnou konkrétní funkci. Toto je velmi důležité, protože jednou z hlavních věcí, která visí jako mrak nad Českem, je srdce sirotka. Synové a dcery nepotřebují zastávat žádné funkce pro to, aby patřili do rodiny. Nikdo tě nemůže zbavit synovství kvůli tomu, že jsi nevykonal určitou funkci. Více >>

NÁŠ TÝM

Výkonný tým:
Andrea Haines, Eva Bradnová, Ester Zajícová
Užší tým vedoucích:
Jennifer Alexander – projektový manažer
Eva Bradnová – kontakt pro mezinárodní vztahy
Andrea Haines – koordinátorka hnutí
David Hoblík – koordinátor ekumeny v Úvalech, vedoucí chval
Zora Hornová – koordinátorka kurzů Dreams MasterClass v ČR a SR, vedoucí chval
David a Markéta Kafkovi – David: kazatel a učitel v AC, spoluiniciátor platformy Česko patří Bohu, Markéta: vedoucí chválícího týmu
Tomáš a Blanka Krajníkovi – Tomáš: pastor sboru KS, člen Severočeské pastorálky a představenstva spolku Isachar,
Blanka: bez ní by to nešlo
Petr Lexa – člen kazatelské stanice Roudnice nad Labem, iniciátor modlitební platformy Adoptuj nemocného, uzdravení Boží mocí
Petra Macáková – vedoucí kreativního týmu Nového dne, tanečnice, lektorka a vizionářka
Pavel Plchot s podporou manželky Petry – Pavel: kazatel CB, vedoucí odboru obnovy sborů v rámci CB, předseda spolku Návrat domů
Jiří Rauchfuss s podporou manželky Soni – vedoucí misijní stanice CBH, iniciátor platformy Česko patří Bohu / Vidím nové Česko
Jakub a Jitka Skřičkovi – zástupci společenství katolické charismatické obnovy v Českých Budějovicích
Petr a Vlasta Šimmerovi – Petr: Emeritní kazatel CB Litvínov, člen UžV KMS, Vlasta: vedoucí domácí skupiny, koordinátorka ekumeny v Litvínově
Magdaléna Šobáňová – koordinátorka seminářů Návrat domů (Jeff Scaldwell, Otcovo srdce), vedoucí mládeže
Eva Václavíková – vedoucí modlitebního týmu

Vedoucí modlitebního a přímluvného týmu:
Eva Václavíková
Vedoucí kreativního týmu:
Petra Macáková
Vedoucí týmu chval:
Magdaléna Šobáňová

Informace o spolku Česko, je nový den