Osobní příběh Hanyho Soryala

16.11.2022

Hany Soryal vyrůstal jako křesťan v Koptské církvi v Egyptské Káhiře.

Už v mladém věku na něj měl vliv mnich, jehož knihy na obalu zobrazovaly znak beránka s kalichem. Hany si toho v té době nebyl vědom, ale byl to symbol používaný Moravskými bratry. Tohoto mnicha si Bůh v roce 1991 použil k zažehnutí probuzení v Egyptě, během nějž Hany zakusil mocné vylití Ducha svatého.

Krátce po tomto probuzení se Hany přestěhoval do Kanady, kde se v roce 1998 setkal v živém snu tváří v tvář s Pánem Ježíšem. Od té doby touží sloužit Bohu a jeho lidu. Mnoho let cestoval jako kazatel a byl pastýřem malého společenství, kde vyučoval Boží lid, jak rozumět Božímu hlasu a jeho cestám a jak následovat Boha celým srdcem. Hany byl také součástí týmu Morningstar ministries (Rick Joyner) v letech 1999 - 2001 a Streams Ministries (John Paul Jackson) v letech 2001 - 2004.

V roce 2004 začal Pán Hanymu a Jeannie, jeho manželce, ukazovat svou lásku k národům a povolal je, aby se zaměřili na uzdravení v Québecu, srdce Kanady. Po čtyřech letech tvrdé práce napříč touto provincií se stali v roce 2008 svědky zázračné proměny politické situace v kanadské vládě, ke které došlo díky vypořádání se se zraněními způsobenými historickými zradami, opuštěním a přijetím srdcem sirotka. Díky této zkušenosti si uvědomili, že výsadou a zodpovědností Božího lidu je přinášet svému národu uzdravení, obnovu a proměnu.

V roce 2014 se Hany skrze Bohem připravené situace setkal s křesťany z Moravy a krátce poté jeho rodinu Bůh vedl k tomu, aby se přestěhovali do Moravských Vodopádů v Severní Karolíně, USA. V té době nevěděli nic o historii českých zemí. Pán jim připravil dům na vrcholku nejvyšší hory v oblasti Moravských Vodopádů s popisným číslem 1621 - rok, kdy došlo k významné události české historie, popravě 27 českých pánů (o tom ale Hanyho rodina v době stěhování nevěděla zhola nic).

Čas, kdy žili na této hoře, byl pro rodinu zatím nejtěžším obdobím jejich života. Bůh jim umožnil - ve zmenšené míře - prorocky zakusit mnoho zrad, které ilustrovaly zrady, jimiž si prošel český národ. Byli zde ustanoveni jako modlitební strážci. Jako by v Duchu žili v prodloužení České republiky, ačkoli tomu v dané době nerozuměli.

V roce 2015 navštívil Hany Českou republiku a při prohlídce muzea na Moravě si všiml symbolu, který si pamatoval ze svého mládí - znaku beránka s kalichem. Celou dobu žil v přesvědčení, že to je egyptský symbol, a ptal se tedy, jak se tento egyptský vliv dostal do moravského městečka.

Jeho moravští přátelé mu vysvětlili, že tento znak patří Moravským bratřím a že je také k vidění na hrobce hraběte ze Zinzendorfu v Herrnhutu. V tu chvíli Hanymu začaly docházet souvislosti a uvědomil si, že se jeho celým dosavadním životem prolíná spojení s českým národem. Mnich, jehož knihy četl, a jenž ho tak hluboce ovlivnil, ve skutečnosti vycházel z učení a požehnání, které nesli Moravští bratři. Boží záměr Hanyho života propojeného s Českým lidem se opakovaně potvrzuje.

V letech následujích po tom, co se Hanyho rodina přestěhovala do Moravských Vodopádů, měli příležitost a potěšení seznámit se s mnoha skvělými českými vedoucími. Během tohoto období jim Pán začal důrazně ukazovat, že Evropa je v krizi a že Pán vidí Čechy a Slovensko jako dvě komory srdce Evropy. To je pro Soryalovy zásadní zjevení, protože už jednou byli svědky proměny celého národa tím, že došlo k uzdravení jeho srdce. Bůh má pro Evropu plán, který začíná v Česku.

Po období několika let, kdy si Hany v Česku budoval přátelství, dostal sen, kde ho Bůh vyzýval k tomu, aby se tomuto národu plněji vydal. Nastal čas vytvořit z existujících přátelských vztahů rodinu a jít s českým národem po cestě hledání Boha a proměny, kterou pro tuto zemi připravil.

Poté měl Hany v roce 2017 další sen. V něm se odehrávalo shromáždění českých občanů. Během něj se o slovo hlásili jednotliví lidé a stěžovali si na věci, které byly v národě v nepořádku. "Němci ovládají naši ekonomiku." "Ve vládě je korupce." "Jsme národ s nejmenším počtem křesťanů."... A stížnosti pokračovaly. 

Zajímavé bylo, že ten, kdo setkání vedl, na všechny stížnosti odpovídal stejně: "Je nový den!" prohlásil radostně po každé otázce a přinášel tak do místnosti novou naději.
Hany si uvědomil, že ten, kdo setkání řídí, je sám Pán Ježíš Kristus, a v tu chvíli ho zaplavila Boží moc a přítomnost, protože si uvědomil, že sám Ježíš mu zjevil své poselství pro Česko: "Je nový den!"

Když Hany poté cestoval po Česku, sdílel toto Boží prohlášení se svými přáteli. O snu se tak doslechlo mnoho lidí a vnímali ho jako potvrzení věcí, které už ve svých srdcích nesli. Čeští vedoucí a věrní křesťané z celého národa mluvili o tom, že Bůh k nim také promlouvá o novém dni, který do Česka přichází. Postupně tak vznikla rodina lidí nazvaná Česko, je nový den, která tvoří toto hnutí.