Skrytý faktor: tajemství proměny národa

17.09.2021

Proměnou národa se běžně myslí začlenění Božích způsobů jednání do zákonů, vládní politiky, ekonomiky a kultury daného národa. Ačkoli je to z velké části pravda, existuje zde skrytý faktor, s kterým je třeba se vypořádat dřív, než může některá z těchto viditelných změn nastat a přinést udržitelnou proměnu. 

Tímto skrytým faktorem, který nám tak často uniká, je uzdravení srdce národa. Pravá proměna může nastat pouze tehdy, dojde-li k tomuto uzdravení.

Na důležitost srdce národa mě Bůh začal upozorňovat v roce 2004, když nás s manželkou poprvé požádal, abychom se vrátili do Kanady a sloužili mu tam. Vedl nás k tomu, abychom se přestěhovali do Quebecu, což je provincie známá mezi křesťany jako "pohřebiště sborů a služeb". Když jsem si říkal, jestli bychom se místo toho nemohli přestěhovat do přívětivější provincie Britské Kolumbie (kromě toho, že je Quebec duchovním hřbitovem, jsou v něm nepříjemně vlezlé zimy), Bůh se mě zeptal: "K čemu je to dobré, když člověk navenek vypadá krásně a zdravě, ale má nemocné srdce, takže by mohl každou chvíli zemřít?" (Na základě této otázky jsme se přestěhovali do Quebecu!) 

Od té doby, co mi Pán tuto otázku před téměř dvěma desetiletími položil poprvé, jsem měl tu čest být svědkem proměny srdce mnoha národů a nevšedních změn, které ji následovaly v oblasti politiky, ekonomiky a duchovní atmosféry.

Otázka, kterou mi Bůh položil, mě přivedla k porozumění tomu, jak hovoří o národech v Písmu.

Když jsem začal pátrat, ukázalo se, že Bible nechápe národy tak jako my v moderní době, tedy jako geopolitickou oblast vymezenou předem dohodnutou státní hranicí vyznačenou na mapě. Národ je lidská skupina, etnikum, rasa a Bůh tuto skupinu lidí vidí jako korporátní osobu. Dokazuje to způsob, jakým mluví k národům skrze proroky, kteří používají výrazy jako "Sion, má dcera", "Izrael, můj prvorozený", a "nevěstka Babylon". Výraz "Tělo Kristovo" také poukazuje na biblické chápání skupiny lidí jako korporátní osoby. 

Nepřekvapí nás proto, že schopnost národa prosperovat nevychází, stejně jako u jednotlivce, z vnějšku, ale spíše zevnitř. Když například Izraelité vyšli z Egypta, měli problém. Zatímco navenek byli zachráněni a vysvobozeni, v nitru si nesli zranění, uvažování a jednání egyptských otroků. Jako korporátní osoba byli tito lidé poznamenaní otroctvím a strachem, jejich srdce potřebovalo uzdravit skrze nové zjevení Božího charakteru. Potřebovali poznat, že Bůh není krutý otrokář, ale milující Otec. Teprve pak se stali národem bojovníků a mohli obsadit zaslíbenou zemi. Na tom je dobře vidět, že stejně jako proměna jednotlivce i proměna národa začíná v srdci. Je to skryté dílo, které se potom projeví navenek.

Z mého studia bylo zřejmé, že Bůh nesoudí pouze jednotlivce, ale jako korporátní osobu i každý národ. V Matoušově evangeliu 25,31-41 Ježíš říká, že se vrátí, aby soudil všechny národy, buď jako národ ovcí nebo národ kozlů. Vezmeme-li v úvahu, že tyto národy mají být Kristovým dědictvím (Žalm 2,8), je důležité, aby byly připravené, protože "Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jenž si zvolil za dědictví" (Žalm 33,12). 

Ježíš bude každý národ soudit podle jeho schopnosti kráčet po cestách Božího království ve všech oblastech společnosti, jako jsou vláda, vzdělání, ekonomika, zdravotnictví atd. Národy kozlů jsou ty, které místo následování Božích cest a Božího vedení chodily po svých vlastních cestách. Národy ovcí jsou ty, které následují svého Dobrého pastýře, o čemž svědčí jejich prosperující společnost. Nic z toho nemůže nastat, pokud srdce národa není uzdravené. Uzdravení srdce národa kozlů tomuto národu ve skutečnosti umožní proměnit se v ovčí národ.

Jak potom my jako vedoucí posoudíme a změříme, nakolik je srdce národa uzdravené? Srdce se nedá úplně popsat. Je přece "skryté". Tento proces se však podobá situaci, kdy člověk u lékaře vyplňuje vstupní formulář, který může obsahovat otázky typu: "Kde cítíte bolest?" "Jaké máte příznaky a kdy se začaly projevovat?" "Jaké operace jste už prodělal?" "Jaké nemoci se vyskytují ve vaší rodině?" Abych tento proces v nějakém národě vyvolal , začínám často tím, že položím otázku: "Jak se má váš národ?" 

Tato otázka vynáší na povrch bolestné okamžiky národní historie, jako jsou například občanská válka, genocida, komunismus, otroctví, deprese, kolonizace, rozdělení či odtržení, rasismus, napadení jinou zemí či zrada. Existuje mnoho dalších vodítek, jak zjistit, do jaké míry je srdce národa zraněné. Lze je objevit v běžných rčeních či přístupu k životu, jako například v quebeckém postoji "Je suis né pour un petit pain" ("Narodil jsem se jen pro malý kousek chleba" - bezvýznamný osud) či v českém rčení "O nás bez nás," které naráží na všudypřítomný strach z toho, že nás přátelé nebo cizinci zradí nebo nám ublíží. Také zkoumání dějin a kultury daného národa zraněné oblasti neustále odhaluje. Všechny tyto detaily poukazují na rány nebo nemoci v srdci národa. A Bůh nám pak může ukázat jak je "léčit" tak, jak by lékař léčil člověka zraněného v bitvě či v životě.

Je zajímavé, i když ne překvapivé, že nuance jednotlivých zranění nejsou vždy snadno viditelné příslušníkům daného národa a lidem, kteří jsou jimi zasaženi, protože jsou na ně zvyklí a nic jiného neznají. Proto první krok k uzdravení srdce národa přichází tehdy, když mu Bůh pošle svého posla. K tomuto kroku často vyleje své pomazání na někoho "zvenčí". Jakmile poselství od Boha dorazí skrze člověka, kterého si k tomu vybral, uzdravení (nebo jeho další fáze) může začít.

Každý národ je jedinečný stejně jako jeho cesta k uzdravení. Podobně jako u jednotlivců však existují určité prvky, které jsou všem národům společné. Následující klíče mohou pomoci odemknout uzdravení a obnovu srdce národa.

Klíč 1: Základem jsou vztahy. 

Rodina je v Království nejvyšší autoritou. Proto Bůh není pouze náš Bůh, ale náš Otec, a proto nás Ježíš učil modlit se "Otče náš" a ne "Otče můj". 

Budování vztahů, mezi nimiž existuje propojení na úrovni srdce, je základem prosperujícího národa. První přikázání týkající se mezilidských vztahů, které Mojžíš obdržel na hoře Sinaj, bylo přikázání ctít otce a matku. Toto přikázání s sebou přináší příslib, že pokud se jím budeme řídit, budeme žít dlouho (Ex 20,12). 

Tento rodinný aspekt je důvod, proč je před započetím jakékoli činnosti v národě tak zásadní oslovit otce a matky v zemi, Boží služebníky a ostatní, kteří po desetiletí v zemi působí. Tím jim projevíme úctu a oceníme to, co Bůh už dělá. Tento projev pokory a úcty nám umožní připojit se k síle těchto mnoha věrných služebníků. Když vytvoříme atmosféru úcty, obrátí se srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům, což pomůže zachránit národ před soudem (Malachiáš 4,6).

  Klíč 2: Naslouchat Bohu a poslouchat ho. 

Klíčem k úspěchu je hledat u Boha jeho způsob jednání a jeho načasování. Tento model dodržoval Izrael při obsazování zaslíbené země. Pro rodinu věřících, která usiluje o uzdravení národa, je klíčové postavit se před Pána a ptát se ho "co" dělat, "jak" to udělat a "kdy" se do toho pustit. Pro každý národ či korporátní osobu bude odpověď jedinečná. 

Například v Čechách Bůh po několika letech pokání, odpouštění a smiřování mezi protestanty a katolíky, mezi Čechy a národy, které je v minulosti utlačovaly, pokračoval v procesu uzdravování tím, že nad národem vyhlásil: "Je nový den!" a lidi začal přivádět do hlubšího vztahu s Ním. Na Slovensku Bůh prohlásil: "Vidím nové Slovensko!" a začal tam obnovovat lidská srdce. V Quebecu v Kanadě nás Bůh vedl, abychom napomohli uzdravení skrze festival tvořivého umění s názvem "Miluji tě, Quebecu." Ačkoli způsob, jakým Bůh působil, byl vzhledem k okolnostem a "osobnosti" každého národa jedinečný, společným prvkem byla regionální shromáždění. Tato shromáždění hrála klíčovou roli v získávání dalších zjevení a uzdravení, i když každé z nich mělo nakonec své vlastní zabarvení a zaměření. Bůh má svůj způsob, kterým poukazuje na velmi specifické záležitosti.

Klíč 3: Zůstatek. Druhá Paralipomenon 7,14 podrobně popisuje konkrétní lidi, kteří budou součástí uzdravení země.
Nazývá je "můj lid". 

Nejsou to všichni lidé, ale ti, které Bůh nazval svým vlastnictvím. Tento zůstatek můžeme přirovnat k pantům, které mění směr velkých dveří. Jsou to lidé, kteří mění národní historii - jsou to panty Jeho příběhu. Není potřeba velký počet těchto jednotlivců, aby nastala změna. V listu Římanům 11,4 vidíme, jak Bůh říká Eliášovi, že si zachoval 7000 mužů, kteří se nesklonili před Baalem. V popisu toho, jak se Abraham u Pána přimlouval za Sodomu, je napsáno, že by se Bůh spokojil se zůstatkem pouze deseti spravedlivých (Genesis 18,32).

Ve společném shromáždění je synergie: "Jeden zažene tisíc; dva zaženou na útěk deset tisíc" (Dt 32,30; Joz 23,10).

Klíč 4: Biblický recept na uzdravení.
Záležitosti národa je třeba řešit na národní úrovni. 

Ve 2. kapitole knihy Joela zatroubili na polnici a shromáždili národ, aby se postavil před Boha. Cílem není nezbytně, aby se před Boha postavil každý jednotlivý věřící, ale aby se před Něj jako zůstatek postavili zástupci celého národa. To může být účinné pouze tehdy, když shromáždění proběhne na národní úrovni a napříč jakýmkoli rozdělením (ať už politickým, denominačním či rasovým). Jak nám nastiňuje 2. kniha Paralipomenon 7,14, Bůh také stanovil něco jako recept na uzdravení národa. Aby mohl být v národě svědkem úplného uzdravení, svolává svůj lid, aby se shromáždil a udělal čtyři věci: 1. pokořil se, 2. modlil se, 3. hledal jeho tvář, 4. odvrátil se od svých zlých cest. Až příliš často se věřící soustředí pouze na druhou část receptu, na modlitbu, takže se národy dočkají pouze velmi omezeného průlomu. Aby byl recept kompletní, je třeba splnit všechny čtyři instrukce, a to na národní úrovni. Potom Bůh přinese průlom, který slíbil. On za prvé vyslyší, za druhé odpustí a za třetí uzdraví zemi.

Klíč 5: Boží lid přijde. 

Někdy se lidé, pro které je tento proces nový, bojí, že věnují velké úsilí přípravě shromáždění, na které pak nikdo nepřijde. V Žalmu 110 však Pán slibuje, že lid ochotně přijde, když uslyší volání. David píše: "Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš" (Ž 110,3). Naším úkolem je šířit pozvání, jak nejlépe umíme, ale je to Bůh, kdo připraví svůj lid - zůstatek - v den, kdy nastane pohotovost, v den bitvy. O duše národů probíhá duchovní boj. Boží lid dostane impuls a ochotně se společně postaví před Boha. Přijdou, protože poslechnou Boží volání v zemi.

Klíč 6: Prorocké úkony. 

Nesmíme podceňovat moc prorockých úkonů pro dosažení vítězství, které potrvá i po skončení shromáždění či setkání. Když Elíša řekl izraelskému králi, aby k zemi střílel šípy jako prorocký skutek vítězství (2 Král 13,18), a on vystřelil třikrát, zvítězil také pouze třikrát. Toto prorocké jednání ve spojení s prorokem mělo celonárodní dopad. Když se zůstatek sejde spolu s apoštoly a proroky národa a postaví se před Pána, mají milost pro průlom v celém národě.  

Klíč 7: Odložit své plány.

Když společně stojíme před Bohem, odkládáme své plány a stáváme se jakoby duchovním Švýcarskem, neutrální zemí. Na shromáždění v Antiochii (Skutky 13) učitel neučil, prorok neprorokoval. Naprosto každý odložil svou korunu a svůj plášť a zaměřil se na Pána. Když se shromažďujeme, odkládáme svou službu, své plány a své touhy, abychom lépe slyšeli, co Pán ohledně národa říká. Klíčem k tomu je důvěra, že Bůh se postará, aby náš osobní úkol přinesl plody. To nás uvolňuje k tomu, abychom slyšeli Boží pokyny v kontextu uzdravení srdce národa, a pomáhá nám to vyhnout se největší překážce v naslouchání Bohu ze všech: uraženosti. Tak může zjevení svobodně proudit do celého shromáždění.   

Klíč 8: Uctívat Pána. 

V 13. kapitole knihy Skutků se věřící shromáždili, aby společně uctívali Pána. Uctívání bylo zaměřené na Ježíše. Nebyl to ten druh chvály "hlavně ať se díky tomu cítím líp". Sloužili Pánu s vděčností a říkali mu, jak je úžasný. Když Pána chválíme, přitahuje to jeho přítomnost, přichází Duch svatý a odhaluje Boží strategii. V čase, který popisuje 13. kapitola Skutků, Duch svatý ukázal, jak oslovit pohanské národy tím, že k nim pošle Barnabáše a Saula. Král David pochopil, že Bůh přebývá ve chvalách svého lidu a skrze chválu hledal Boží přítomnost. Díky tomu byl schopen soustavně slyšet konkrétní Boží pokyny, které mu přinášely vítězství, ať šel kamkoliv.  

Klíč 9: Gibeonský klíč. 

Ve 21. kapitole 2. knihy Samuelovy byl po tři roky v zemi hlad a David se ptal Pána, jakou to má příčinu. Pán mu odpověděl, že je to kvůli Saulovi, který zabil Gibeoňany. Izrael přísahal, že je bude chránit, ale Saul tuto úmluvu porušil. Protože se David dotazoval Pána, dostal klíč k ukončení hladu v zemi. Setkal se s Gibeoňany, odčinil zlo, které se stalo, a hlad skončil. Můžeme se dotazovat Pána jako David a prosit ho o gibeonské klíče v národě, ke kterým nás povede - klíče, které ukončí utrpení a bolest a přinesou obnovu a uzdravení.


Během let, kdy jsme sloužili v různých národech, Bůh často naši cestu vedl skrze zmíněné klíče a my jsme mohli být svědky velkých průlomů, protože z uzdraveného srdce proudí proměna do celé společnosti. Některé z nich krátce vyjmenuji .

Kanada: Národ, který dnes známe jako Kanaďany, založili Francouzi, ale později se ho zmocnili Angličané v rozhodující bitvě o Quebec. To vyvolalo mezi těmito dvěma skupinami lidí - mezi těmito dvěma národy - po staletí trvající napětí. Historie je příliš dlouhá, takže to zde pouze shrnu, ale po mnoho let, které předcházely výročí 400 let od založení Quebecu, francouzsko kanadská provincie Quebec podporovala svou silnou separatistickou stranu, které se dvakrát téměř podařilo odtrhnout Quebec od zbytku Kanady. Boží láska však byla silnější než jakékoli rozdělení. Srdce Quebecu začalo postupně procházet proměnou skrze prorocké jednání, shromáždění k usmíření, jedinečný festival umění nazvaný "Miluji tě, Quebecu." V jednu chvíli stálo před Pánem společně 5000 Francouzů a Angličanů, kteří prohlašovali, že jsou jedno srdce, a společně přepsali historii svého vztahu před Bohem.

Nashromážděná aktivita zůstatku převážila v duchovní oblasti misky vah. Premiér uznal francouzské Kanaďany jako jedinečný "národ v národě" a srdce francouzských Kanaďanů přestala toužit po odtržení. Ve federálních volbách, které se konaly po skončení turné "Miluji tě, Quebecu", se obyvatelé Quebecu zcela otočili zády ke své vlastní separatistické straně "Bloc Quebecois". Tato strana získala ve skutečnosti tak málo hlasů, že ztratila status oficiální politické strany! Byl to zázrak, ke kterému mohlo dojít až po uzdravení srdce. Politická proměna pokračovala tím, že parlament obsadilo 60% znovuzrozených křesťanů.

Během několika let konzervativní (a většinově křesťanské) vlády, konkrétně mezi lety 2008 - 2015, si kanadská ekonomika vedla velmi dobře v porovnání se zahraničními vyspělými ekonomikami. Kanadský dolar byl výrazně silný, kurz se pohyboval někde mezi 0,8 USD - 1,05 USD. A navíc zaměstnanost mezi lety 2006 - 2015 vzrostla v Kanadě mnohem silněji než v USA a mnoha dalších vyspělých ekonomikách. Uzdravení srdce zcela zjevně vedlo nejen k změřitelným ekonomickým změnám, ale i ke změně atmosféry ve vzájemných vztazích uvnitř národa.

Jedna věc však chyběla a máme důvod se domnívat, že byla možná příčinou toho, proč jsme získanou půdu opět ztratili. Na národní úrovni neproběhlo smíření mezi katolíky a protestanty. Vítězství, které jsme získali, proto trvalo pouze deset let. Získali jsme tak nedocenitelnou zkušenost s tím, jak v budoucnu zajistit, aby vítězství bylo trvalé. Jako za časů Jozua, který nevyhladil všechny obry a ti zbylí znovu povstali. Vzpomeňte na Goliáše. David se musel vypořádat s tím, co se Jozuovi nepovedlo. Tato nedocenitelná škola slouží jako požehnání, které pomůže přinést průlom do srdce Evropy (Joz 13,13).

Česko a Slovensko: Bůh nedávno poukázal na tyto dva národy jako na dvě komory srdce Evropy. Proč dva národy? Možná je jich ve skutečnosti více, než jen dva. Ještě stále přijímáme v této oblasti zjevení, jak nám Pán postupně dává při shromážděních stále větší vhled. Češi a Slováci byli původně součástí Velké Moravy, která pokrývala mnohem větší území a pak byla geopoliticky rozdělena. Bůh se však stále dívá na Moravany jako na národ a, jak se zdá, jako na srdce Evropy.

Česko: V národě, kde jsou rozdělení, kritika a přehnané úsilí na denním pořádku, vidíme ohromný průlom, který boří zdi rozdělení v Těle Kristově. Dochází k obnově mezi katolíky a evangelikály, která přináší pozoruhodné plody. Vedoucí různých proudů Těla Kristova, kteří spolu po desetiletí neseděli u jednoho stolu, se nejenom setkávají, ale navazují upřímná přátelství, aby mohli zažít příchod Božího Nového dne do národa. Věřící z rozdílného církevního prostředí se nejenom "smiřují", ale spojili se, aby utvořili národní rodinu. Upřímně se zajímají jeden o druhého a dožadují se Božích zaslíbení pro svůj národ.

Boží lid začal být opět v kontaktu se svým srdcem. Ve společnosti, která si díky mnoha zraněním v minulosti více cení intelektu než srdce, žijí mnozí uvěznění v hlavě. S tím, jak jednotlivci přijímají lásku našeho Otce a od sebe navzájem, uzdravení se začíná rozlévat po celé zemi. Obnovují se rodiny. Manželství se posilují a uzdravují. Lidé se učí navazovat hlubší vztah s Bohem i mezi sebou navzájem.

Dílo v Čechách je v mnoha směrech stále ještě v počáteční fázi, a tak teprve uvidíme, jak se tyto změny v Těle Kristově projeví v národě. Máme zkušenost s tím, že se to vždy stane. Tak jako v Božím domě začíná soud, začíná v něm i uzdravení a proměna (1 Pt 4,17).

Slovensko: Slovensko, které bylo po tisíciletí utlačované Rakousko Uherskou říší a v nedávné době komunismem, trpělo zraněním sirotčího srdce. V roce 2017 však Bůh do národa uvolnil slovo, že vidí "nové Slovensko", a tak pro ně začalo nové období. O rok později se po vraždě investigativního novináře a jeho snoubenky objednané vládou Slováci vydali do ulic k masivním protestům, kdy požadovali, aby byla korupce ve vládě ukončena. Všechno se začalo obracet. Bůh vzal tento národ za ruku a ukázal mu vizi pro Nové Slovensko.

V květnu 2018 jsme začali po celé zemi pořádat oblastní setkání podle vzoru v 2. kapitole knihy Joela a ve 13. kapitole knihy Skutků. Během posledního shromáždění, které se konalo týden před parlamentními volbami (vyvolané s cílem nahradit zkorumpovanou vládu) a při kterém jsme hledali Boha a vzdali se svých plánů, jsme se stali svědky toho, jak Duch svatý odhalil gibeonský klíč v pokání a smíření a také prorocký skutek, který měl předznamenat průlom na Slovensku.

Bůh začal národ uvolňovat od nejistoty, strachu, ducha falešného náboženství a egocentrického politického ducha. Jakmile lidé vstoupili do své identity Božích synů a dcer, byla mezi členy rodiny obnovena láska, úcta a ryzí vztahy.

Z uzdravujícího se srdce národa už proměna proudí do slovenské vlády. Před volbami v roce 2020 byla po tři volební období u moci levicová strana. Po odhalení korupce ve vládě a odstoupení premiéra se při přípravě na únorové volby 2020 křesťanští politici spojili a vytvořili koalici několika stran, které měly v programu boj proti korupci. Veřejnosti se začaly hodnoty křesťanských politiků líbit.

Týden po našem posledním shromáždění Slováci zvolili křesťanské politiky a koalice, jichž byli členy. V důsledku toho vznikla nová vláda

(s velkým počtem křesťanů), která má v parlamentu konstituční většinu. Křesťané jsou nyní také ve státní správě. Národ je tak v jedinečné pozici pro změnu a integraci Božích způsobů jednání do zákonů a do jednání vlády.

Bůh slíbil našemu Pánu Ježíši Kristu národy jako dědictví. Naší povinností a privilegiem, jako jeho vyslanců na této zemi, je přinést do našich národů uzdravení a obnovu a představit je Pánu jako dědictví hodné jeho oběti. To od nás vyžaduje, abychom se vzdali svých plánů a kráčeli v citlivosti na Pána a jeho vedení skrze 9 klíčů k obnově srdce národa.""Kéž Beránek, který byl obětován, obdrží svou odměnu."

Hany Soryal