Žehnání vodám

20.06.2023
Hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do dobré země, do země s potoky plnými vody, s prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří... Deu 8,7

V minulém roce mnozí sourozenci přijali Boží volání a šli k našim řekám, pramenům, soutokům a vodním nádržím. Žehnali a promlouvali dobrá slova.

Tento Boží plán je součástí obnovy země. Je proto výsadou Božího lidu ujmout se správy nad vodami a zemí. Proto akci Žehnáme vodám vnímáme jako probíhající.

Je stále aktuální a prosíme sourozence, aby naslouchali Pánu, co v téhle oblasti mluví a co je třeba vykonat.
Také vnímáme, že Bůh uvolňuje zvláštní zjevení a moudrost tohoto času pro porozumění Božího záměru stvoření.

Mnozí budou mít víc poznání.

Česko jako srdce Evropy je zároveň i územím rozvodí evropských vod. Na vrchu Klepý (v pohoří Králický Sněžník) je oficiální rozvodí evropských řek. Jsme střechou Evropy.
Skupina národních přímluvců a další bratři a sestry vnímají, že nyní je důležité období pro žehnání a uzdravení vod naší krásné země: žehnání pramenům, studnám, řekám, soutokům a vodním plochám.

  • Přicházejte k vodám a pramenům v zemi. Uvolněte zvuk z nebe, který vám dám pro konkrétní místa: zpěv, slovo, tóny nástrojů, pláč, troubení...

  • Budete vedení na jednotlivá místa mým Duchem. Zazní nová píseň, píseň obnovy a života.

  • Budete mými ústy, budete promlouvat požehnání a život vodám a ony ho ponesou dál.

  • Očistěte vody skrze mé slovo a skrze mou krev a zasvěťte je pro mne. Budou očištěny a ponesou požehnání.

  • Vody jsou tepny mého Ducha, dopravní spojnice. Proudí-li v nich moje slovo a zasvěcení, už nebudou přinášet zmar. Budou uzdraveny.

  • Přineste mou píseň, vzdejte mi chválu. Jako Boží synové, které vyhlíží celé stvoření, jež bylo vydáno marnosti (srov. Řím 8,19 – 21.)